DDapper richt zich tijdens de behandeling op herstel, stabiliseren en het leren omgaan met problemen. Veelal verlopen de trajecten via individuele behandeling waarbij het kind centraal staat en het systeem betrokken wordt wanneer dat nodig is. (zie systemische benadering).

Na een kennismaking en een intake gesprek wordt er gestart met een individueel traject. Dit wil zeggen dat kinderen individuele behandeling krijgen aangepast aan de hulpvraag, de behoeften en mogelijkheden van het kind en het systeem. Ieder kind wordt behandeld volgens een behandelplan met behandeldoelen welke voortvloeien uit de hulpvraag. Dit plan wordt opgesteld na 3 tot 5 observatie sessie.

Voor het behalen van de geformuleerde doelen en het beantwoorden van de hulpvraag wordt er bij DDapper gewerkt met verschillende interventies. Ook wel verschillende therapie vormen genoemd. Welke interventies worden ingezet wordt afgestemd op het kind/ de jeugdige en de hulpvraag. Door de diversiteit aan mogelijke interventies is er vaak een passend aanbod te vinden.

Tijdens het traject wordt een individueel traject gestart waarbij het kind 1 op 1 behandeling krijgt en doelgericht aan de hulpvragen kan werken. Dit traject wordt zorgvuldig bewaakt en opgevolgd door evaluatie momenten met ouders en eventuele andere betrokkenen. Waar nodig zal het behandelplan worden aangepast.

Zo kan naar verloop van tijd blijken dat er behoefte is aan groepstherapie of meer begeleiding binnen het systeem. Hiervoor worden verschillende groepsprogramma’s aangeboden (Zie Groepstherapie). Of wordt met betrokken afgestemd waar de behoefte voor ondersteuning in het systeem ligt.

Samengevat bestaat het individuele traject uit een behandeltraject waar het kind centraal staat. Met behulp van 1 op 1 behandeling en de inzet van passende interventies wordt gewerkt aan de gestelde hulpvragen.

Overzicht individuele interventies

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Een gedrags – en gesprekstherapie die zich richt op het anders interpreteren van negatieve gedachtes. Door anders naar deze gedachtes te kijken wordt gewerkt aan een verandering in gedrag.

  • Psycho-educatie

Deze interventie richt zich op het verstrekken van voorlichting en advies omtrent diagnostiek, beperkingen en de gevolgen hiervan. Adviezen worden gegeven gericht op hoe het kind/ de jeugdige  en familie en betrokkenen hiermee om kunnen gaan.  

  • Trauma behandeling met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Trauma behandeling is een verzamelnaam van verschillende interventies gericht op de behandeling van een trauma. Denk hierbij onder andere aan CGT, exposure en EMDR. EMDR is een los staande therapie voor kinderen/ jeugdigen die last blijven houden van een eerder trauma.

  • ACT (Acceptence en commitment therapy)

Bij ACT staat het aanvaarden of wel accepteren van klachten centraal. Binnen deze therapie leer je het gevecht met (vervelende) emoties en gedachtes waar mogelijk te stoppen.

  • Emotie regulatie therapie (ERT)

Voor kinderen/ jeugdigen die moeite hebben met het passend uiten van emotie richt ERT zich op het beter begrijpen, herkennen en beheersen van emoties. Zodat er geleerd kan worden emoties op een andere manier te uiten.  

  • Vaktherapie Beeldend

Is een ervarings gerichte therapie waarbij doormiddel van het beeldend werken ( tekenen, schilderen, kleien enz.) methodisch gewerkt wordt aan gedachtes en gevoelens. De opgedane ervaringen worden meegenomen in het dagelijks leven waar dit voor verandering van gedrag en welzijn zal leiden.

  • Animal assisted interventions

De inzet van dieren is een sterke interventie om het reguliere aanbod meer kracht bij te zetten. Dieren zorgen bij kinderen voor ontspanning, motivatie, inzicht in emoties en troost waar nodig, een veilig therapeutisch klimaat wordt gerealiseerd waarin de kinderen tot ontwikkeling komen.