Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Nelleke Hienekamp, DDapper Praktijk voor ervaringsgerichte therapie, coaching en begeleiding, gevestigd te Grou en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52173925.

Nelleke Hienekamp behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Nelleke Hienekamp zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1:  Beroepsproffesionaliteit

 1. De therapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie welke is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Tevens is de therapeut lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en de koepel organisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg
 2. De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals gesteld in de beroepscode van de FVB

 

Artikel 2: Geheimhouding

 1. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier.
 2. Persoonsgegevens worden op een professionele en veilige manier verwerkt. Om de veiligheid rond de persoonsgegevens te waarborgen houdt de therapeut zich aan de AVG.

 

Artikel 3: Toepasbaarheid

 1. De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

 

Artikel 4: Totstandkoming en wijziging overeenkomsten

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.
 3. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten.

Artikel 5: Behandeling

 1. Na het eerste contact is er de mogelijkheid tot een kort optioneel kennismakingsgesprek op de locatie van de therapeut.
 2. Bij het intakegesprek wordt een (voorlopig) behandeldoelstelling geformuleerd.
 3. Eigen doelstellingen en wensen zijn leidraad voor de therapie. Regelmatig vind evaluatie plaats of de therapie aansluit bij het behalen van de gestelde doelen.
 4. De sessies duren 45 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 5. Naast de evaluaties kan de cliënt altijd informatie inwinnen bij de therapeut over de therapie en de vooruitgang.
 6. De therapeut kan ook deelnemen aan mogelijke zorg overleggen. Evenals het aanleveren van een evaluatie met goedkeuren van de cliënt behoort tot de mogelijkheden.
 7. Bij deelname aan een groepstherapie of –training is elke deelnemer gehouden aan geheimhouding van persoonlijke informatie over de andere deelnemers.

 

Artikel 6: Ziekte

 1. Wanneer de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt in overleg met de cliënt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 2. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging of verwijzing geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

 

Artikel 7: Locatie

 1. De therapeut is werkzaam op enkele vaste plekken evenals de mogelijkheid tot ambulant werken.
 2. Niet op elke locatie is er een wachtruimte aanwezig. Hierbij wordt in de planning rekening gehouden waardoor de locatie tijdig toegankelijk is.

 

Artikel 8: Kosten

 1. De tarieven voor consulten en losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor betreffende dienstverlening.
 2. U betaalt als particulier zelf de facturen en kunt mogelijk declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien overeengekomen kunnen facturen verzonden worden aan derden welke belangen behartigen, te denken aan bewindvoering.
 3. Als particulier dient u vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar zijn.

 

Artikel 9: Facturatie en betaling

 1. Na iedere maand krijgt u de factuur toe gestuurd op vooraf afgestemde wijze.
 2. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigs incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 3. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 5. De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. De cliënt is dus altijd aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ook al wordt de behandeling via de verzekeraar vergoed.

 

Artikel 10: Annulering

 1. Afspraken dien uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. Wanner de cliënt zonder bericht niet verschijnt wordt het reguliere tarief in rekening gebracht middels een no-showfactuur. Deze kosten kunnen niet via de verzekeraar worden gedeclareerd.
 3. Indien de cliënt te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde contacttijd.
 4. De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie/training beëindigen, ook zonder opgaaf van redenen. De reeds gemaakte afspraken dienen wel te worden afgezegd en betaald.
 5. De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en, indien van toepassing, de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen met vermelding van de beweegredenen voor de beëindiging.

 

Artikel 11: Klachten

 1. In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen of de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut kan worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
error: Content is protected !!